شرکت مهندسی زرین سامانه شرق

زمینه فعالیت

2020-08-11 00:00:00

استخدام

2017-09-20 00:00:00

تله متری

تله متری یک فرآیند ارتباطات خودکار است که از طریق آن اندازه گیری ها و سایر داده ها در نقاط دور دست یا غیر قابل دسترس جمع آوری می شوند و برای نظارت بر روی تجهیزات دریافتی ارسال می شوند.
2017-09-24 00:00:00

اتوماسیون

اتوماسیون یک مرحله ورای مکانیزاسیون است که استفاده از دستگاه با قابلیت کنترل بالا برای یک تولید یا پروسه­ های تولید کارآمد را ممکن می­سازد.
2017-04-19 00:00:00

اندازه گیری

با اندازه گیری کمیت های مختلف می توان هر علم و عملی را مورد بررسی دقیق قرار داده و از آن نتیجه مطلوب را حاصل نمود

اخبار