خبر

نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو

بازدید جناب آقای حمید چیت‌چیان از غرفه شرکت زرین سامانه شرق در نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو