محصولات

نمایش همه

رادیو مودم R545

 ریال

مودم صنعتی ZS-MOD-R-545-B جهت ارتباط بینید دگیتیهیا یا مختلف در یک گنستم اگکادا ) SCADA ( طراحی شد اگت، که تیوگیآ می توا اطلاعات RTU به مرکز کنترل و بالعکس را انتقال داد.

دسته:

ویژگی ها
ولتاژ
220 V